Kierownik Projektu

ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA jest jedną z największych firm projektowo-inżynierskich w Europie. W 70-letniej działalności ugruntowaliśmy pozycję lidera w sektorze energetyki. Poszukujemy ambitnych i gotowych do podejmowania wyzwań pracowników.
Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:
KIEROWNIKA PROJEKTU
miejsce pracy: KATOWICE
Zakres obowiązków:
•    Opracowywanie i nadzór nad opracowywaniem ofert, negocjacje zapisów umownych
•    Organizacja pracy zespołu w ramach realizacji umowy
•    Opracowywanie i ciągła praca nad harmonogramem realizacji prac, koordynacja prac oraz
zarządzanie ryzykiem projektu
•    Stały nadzór nad płynnością finansową prowadzonej umowy wraz z kontrolą jej budżetu
•    Pozyskiwanie nowych i utrzymywanie dobrych relacji z  Klientami
•    Dostosowanie standardów pracy do wymogów realizowanej umowy
•    Wyjazdy służbowe na terenie kraju

Oczekujemy:
•    Wykształcenie wyższe techniczne,
•    Minimum 5 lat pracy na stanowisku starszego projektanta lub asystenta kierownika projektu w branży energetycznej/przemysłowej
•    Znajomość programu  AutoCad,
•    Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
•    Umiejętność analitycznego myślenia i skutecznego komunikowania się
•    Mile widziane studia podyplomowe z zarzadzania projektami

Oferujemy:
•    Interesującą i pełną wyzwań pracę w biurze projektowym z wielkimi tradycjami,
•    Możliwość rozwoju zawodowego i osobistego,
•    Pracę z najnowocześniejszym oprogramowaniem,
•    Rynkowy poziom wynagrodzenia,
•    Benefity (np. świadczenia medyczne – prywatna opieka lekarska, karty MultiSport, kursy językowe).

Wymagane dokumenty
1.    CV
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby rekrutacji na stanowisko projektanta branży elektrycznej.
Przykładowa klauzula: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz załączonych do niego dokumentach przez BIURO STUDIÓW, PROJEKTÓW I REALIZACJI "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SPÓŁKA AKCYJNA
W KATOWICACH w procesie rekrutacji na stanowisko projektanta branży elektrycznej”.
2.    W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez BIURO STUDIÓW, PROJEKTÓW I REALIZACJI "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez BIURO STUDIÓW, PROJEKTÓW I REALIZACJI "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH przez okres najbliższych 9 miesięcy.
Przykładowa klauzula: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez BIURO STUDIÓW, PROJEKTÓW I REALIZACJI "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SPÓŁKA AKCYJNA
W KATOWICACH przez okres najbliższych 9 miesięcy.”
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest BIURO STUDIÓW, PROJEKTÓW I REALIZACJI "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH z siedzibą przy ul. Jesionowej 15, 40-159 Katowice.
Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:
    BIURO STUDIÓW, PROJEKTÓW I REALIZACJI "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH z siedzibą przy ul. Jesionowej 15, 40-159 Katowice.
    e-mail: iod@epk.com.pl
Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Podstawę prawną stanowi  Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO)
Inne dane osobowe, w tym dane do kontaktu, będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit a RODO.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podstawę prawną stanowi Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit a RODO.
Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przetwarzane przez 9 miesięcy licząc od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1.    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2.    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3.    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4.    prawo do usunięcia danych osobowych;
5.    prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Na dokumenty aplikacyjne oczekujemy pod adresem: epkariera@epk.com.pl do 
30 października 2019.