Ciepłownictwo


Wdrażanie nowoczesnych technologii do polskiego sektora ciepłowniczego przy spełnieniu wymagań UE oraz możliwie jak najmniejszym oddziaływaniu na środowisko.

OBSZARY DZIAŁANIA:
 • Źródła ciepła opalane węglem, biomasą, paliwami ciekłymi i gazowymi, paliwami z  odpadów. 
 • Źródła ciepła wyposażone w kotły rusztowe, fluidalne, pyłowe, silniki tłokowe, turbiny parowe i gazowe.
 • Elektrownie, ciepłownie oraz źródła skojarzone. 
 • Układy akumulacji ciepła.
 • Układy cieplnych sieci przesyłowych, stacje ciepłownicze, węzły cieplne - projektowanie nowych obiektów oraz projekty modernizacji istniejących układów.

OFERUJEMY:
Doradztwo i usługi w procesie przedinwestycyjnym
 • Ocena stanu technicznego z elementami diagnostyki.
 • Ekspertyzy w zakresie ochrony środowiska i zgodności z wymaganiami UE.
 • Wielowariantowe analizy techniczno-ekonomiczne z zakresu doboru źródła ciepła lub jego rekonstrukcji.
 • Analizy cieplne i hydrauliczne sieci cieplnych
 • Budowanie scenariuszy rozwoju oraz konstruowanie planów zaopatrzenia w ciepło.
 • Doradztwo w zakresie dofinansowań ze środków celowych.
Wsparcie w procesie przetargowym
 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia.
 • Usługi Doradcze i Konsultacyjne.
Kompleksowa obsługa projektowa przedsięwzięć inwestycyjnych
 • Koncepcje Programowo-Przestrzenne.
 • Studia Wykonalności.
 • Projekty Podstawowe.
 • Opracowania w zakresie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 • Projekty Budowlane.
 • Projekty Wykonawcze.
 • Funkcja Inżyniera Projektu.