Polityka prywatności

W dniu 25 maja 2018 r. zmieniły się przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Od tego dnia zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), potocznie zwanego RODO. W związku z powyższym, realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO, przekazujemy w niniejszej Polityce Prywatności niezbędne informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Tożsamość Administratora

 1. Administratorem danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO jest firma Biuro Studiów, Projektów i Realizacji "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Jesionowej 15. Z Administratorem można kontaktować się za pośrednictwem numeru telefonu: +48 32 208 9172, a także pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji postanowień umownych wiążących strony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w oparciu o inne przesłanki wynikające z rozporządzenia ogólnego o ochronie danych, tj. realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora np.: ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń czy odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych, ale tylko i wyłącznie w celu prawidłowej realizacji nawiązanych umów o współpracę i w zakresie obowiązków prawnych na nas ciążących. Mogą to być inni administratorzy danych osobowych, a także podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu (dostawcy usług IT, biuro księgowe, obsługa prawna).

Kryterium czasookresu przechowywania danych osobowych

Administrator przechowuje dane osobowe Klienta do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane, tj. na czas realizacji przedmiotu umowy, a po tym czasie przez okres, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane (kryterium przechowywania danych będzie wynikać między innymi z przepisów prawa podatkowego); przez czas konieczny do ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń oraz ze względu na każdy prawnie uzasadniony interes Administratora; do czasu odwołania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku, kiedy proces przetwarzania danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody).

Prawa podmiotów danych wynikające z art. 15–22 RODO

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania:

 1. dostępu do treści swoich danych (osoba, której przetwarzanie dotyczy może dowiedzieć się jakie dane Administrator przetwarza, w jaki sposób i w jakim celu);
 2. sprostowania swoich danych (osoba, której przetwarzanie dotyczy może zażądać poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych brakujących);
 3. usunięcia swoich danych (jeśli zachodzi jedna z przesłanek wynikających z art. 17 ust. 1 RODO; przesłanki wyłączające możliwość spełnienia żądania usunięcia danych przewidziane są w art. 17 ust. 3 RODO);
 4. ograniczenia przetwarzania (osoba, której przetwarzanie dotyczy może złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania. W przypadku, kiedy wniosek będzie zasadny, Administrator może przetwarzać dane w zakresie przechowywania będąc jednocześnie w zgodzie z art. 18 ust. 2 RODO);
 5. prawo do przenoszenia danych (prawo możliwe do realizowania w momencie, kiedy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której przetwarzanie dotyczy bądź realizacja umowy i przetwarzanie odbywa się w warunkach całkowitego automatyzowania);
 6. prawo wniesienia sprzeciwu (po otrzymaniu takiego żądania Administrator przestaje przetwarzać dane osobowe, co do których został wyrażony sprzeciw, o ile nie wykaże istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów wnioskodawcy, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami);
 7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Klienci mogą realizować wyżej wymienione prawa, składając wniosek za pośrednictwem następującego kanału komunikacyjnego: wysyłając e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem adresu pocztowego Administratora.
 9. Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z realizacją ww. praw.
 10. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie Jej danych osobowych narusza przepisy prawa.

Profilowanie/przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

 1. Dane osobowe Klientów nie będą przez Administratora przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że Administrator nie wykorzystuje systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na temat Klientów i jednocześnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec Klienta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Niego wpływać.
 2. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Obowiązek lub dobrowolność podania danych osobowych

 1. Podanie przez Klienta danych osobowych jest niezbędne do celów nawiązania i realizacji umowy - niepodanie danych spowoduje brak możliwości przedstawienia oferty/realizacji umowy.

Polityka cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, tj. użytkownika strony internetowej i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 4. W ramach Serwisu mogą być stosowane dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Zmiany w Polityce Prywatności

 1. Administrator zastrzega prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
 2. Nowe wersje Polityki Prywatności będą umieszczane na stronie internetowej Administratora wraz ze stosownym komunikatem. Zmieniona Polityka Prywatności będzie obowiązywała od dnia umieszczenia stosownego komunikatu na stronie internetowej Administratora.

Skontaktuj się z nami

ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA

  40-159 Katowice

     ul. Jesionowa 15

  32 20 89 215

  32 259 88 20