XLI Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Na podstawie art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafu 28 ustęp 2 Statutu Spółki BSPiR "Energoprojekt-Katowice" SA.

Zarząd Spółki Akcyjnej
Biuro Studiów Projektów i Realizacji
"Energoprojekt-Katowice" SA w Katowicach

zwołuje na dzień 11.07.2024 r. o godz. 14:00 w siedzibie Spółki, w Katowicach przy ulicy Jesionowej 15,  w auli Biura, sala 42.

 

XLI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

z następującym porządkiem obrad:

 1. Sprawy organizacyjne:
  1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  3. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  4. wybór Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  5. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 2. Odczytanie skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej za rok 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej za rok 2023.
 3. Odczytanie oraz przedstawienie ocen Rady Nadzorczej w odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej za rok 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej za rok 2023.
 4. Podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
 5. Podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do wprowadzenia do Statutu Spółki zmian o charakterze redakcyjnym i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki stosownie do treści przepisu art. 430 § 5 k.s.h.
 7. Podjęcie uchwały o przyjęciu zmienionego Regulaminu Zarządu Spółki.
 8. Podjęcie uchwały o przyjęciu zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
 9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Materiały dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są udostępnione do wglądu w siedzibie Spółki w Sekretariacie Zarządu w terminie od dnia 26 czerwca 2024 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że głosowanie nad uchwałami odbywać się będzie w sposób elektroniczny.


 

Skontaktuj się z nami

ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA

40-159 Katowice

ul. Jesionowa 15

32 20 89 215

epk@epk.com.pl